130 000 €

Exclusivité

56

2

1

160 000 €

Exclusivité

62

2

1

272 000 €

Exclusivité

131

3

2

304 500 €

Exclusivité

114

4

1

2

365 000 €

Exclusivité

214

6

1

163 000 € dont 5.16% TTC d'honoraires

Exclusivité AMEPI

76

2

1

204 000 €

90

3

1

239 560 €

170

4

1

336 000 €

200

5

1

1