Maisons

35 000 €

Exclusivité

70

2

1

165 000 €

Exclusivité

75

2

180 000 €

Exclusivité

150

4

1

217 000 €

Exclusivité

109

3

1

222 600 €

Exclusivité

85

3

1

265 000 €

Exclusivité

90

3

1

1

296 000 €

Exclusivité

150

5

1

1

301 350 €

Exclusivité

245

4

1

1

163 000 € dont 5.16% TTC d'honoraires

Exclusivité AMEPI

76

2

1

190 000 €

87

2

1

194 500 €

164

5

1

195 000 €

133

3

1